Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Sedlacek O. & Fuchs R. (2008) Breeding site fidelity in urban Common Redstarts Phoenicurus phoenicurus. ARDEA 96 (2): 261-269
In het stadje Březnice in Centraal-Bohemen broeden Gekraagde Roodstaarten Phoenicurus phoenicurus in loofhoutrijke parken, straatbeplantingen, tuinen en langs sportvelden. Rondom het stadje worden de bossen gedomineerd door monoculturen van fijnspar Picea abies. Deze bossen zijn ongeschikt als broedplaats, wat de loofhoutrijke dorpen tot aantrekkelijke broed-enclaves maakt. In dit onderzoek aan een nestkastbewonende en ge(kleur)ringde populatie is nagegaan of plaatstrouw en dispersie samenhingen met het broedsucces in het voorafgaande broedseizoen of met de kwaliteit van de broedplaatsen. Gemiddeld keerde 46% van de mannetjes en 31% van de vrouwtjes het volgende seizoen als broedvogel terug naar het stadje. Van de teruggekeerde mannetjes wisselde echter 56% van territorium; bij de vrouwtjes was dat 47%. Meestal betrof het een verplaatsing naar een naastgelegen territorium, waarbij de vrouwtjes zich gemiddeld verder verplaatsten dan de mannetjes (respectievelijk 331 en 197 m). Dispersie hield geen verband met het broedsucces in het voorafgaande seizoen, zoals gemeten aan de hand van nestmislukkingen en het aantal uitgevlogen jongen. Daarentegen tendeerden de verplaatsingen naar territoria met een hoger aandeel bomen, wat vertaald zou kunnen worden in een groter aanbod van voedsel en nestholtes, minder competitie (in boomarme stadsdelen broeden Zwarte Roodstaarten Phoenicurus ochruros, die dominant zijn waar beide soorten naast elkaar voorkomen) en een geringere predatiedruk (vooral van Huiskatten Felis catus).


[close window] [previous abstract] [next abstract]