Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Merkel F.R., Mosbech A. & Riget F. (2009) Common Eider Somateria mollissima feeding activity and the influence of human disturbances. ARDEA 97 (1): 99-107
Voor vogels die in arctische gebieden broeden is de winter een periode die van grote invloed is op de overlevingskansen. Met dit idee in het achterhoofd werd onderzocht wat het effect van menselijke verstoring is op de tijdsbesteding van overwinterende Eiders Somateria mollissima in het zuidwesten van Groenland. De activiteiten van de Eiders werden gedurende negen volledige dagen in de winter van 2002 geregistreerd. Tegelijkertijd werden alle menselijke verstoringen (in de vorm van langsvarende motorjachtjes van lokale vissers of jagers) in kaart gebracht. Op dagen met veel verstoringen besteedden de Eiders 40% minder tijd aan voedsel zoeken dan op dagen zonder verstoring, terwijl aan vliegen driemaal zoveel tijd werd besteed. De Eiders compenseerden de verloren eettijd door meer tijd aan eten te besteden op minder geschikte tijdstippen. Zo gingen ze ook voedsel zoeken tijdens hoogwater, waardoor ze bijna 5 m dieper moesten duiken om hun voedsel te bereiken. Bovendien vervaagden de normale foerageerpieken aan het begin en eind van de dag doordat de vogels de hele dag actief bleven voedsel zoeken. Het effect van verstoring was het sterkst wanneer bootjes op korte afstand passeerden (<1 km) en wanneer verstoringen elkaar snel opvolgden (binnen een uur). In de nacht volgend op de dag met de meeste verstoring gingen de Eiders ook ís nachts voedsel zoeken, wat er op wijst dat compensatie tijdens daglicht niet meer voldoende was. Regulering van het bootverkeer (bijvoorbeeld door varen tijdens laagwater te verbieden) wordt als maatregel geopperd om mogelijk nadelige effecten op de overwinterende Eiders te voorkomen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]