Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Swennen C. & Van Der Meer J. (1992) Variation in egg size of Common Eiders. ARDEA 80 (3): 363-373
Eieren van Eidereenden vertonen onderling aanzienlijke verschillen in formaat (lengte, breedte en volume). In dit artikel is nagegaan met welke factoren de grootte van een ei samenhangt. Hiertoe werden op Vlieland in 6 achtereenvolgende jaren in totaal 2.476 eieren gemeten. Deze eieren waren afkomstig uit 532 complete legsels van 381 verschillende (geringde) wijfjes. Het was mogelijk achteraf de volgorde te bepalen waarin de eieren waren gelegd. Het eerst gelegde ei is altijd opmerkelijk donkerder (vuiler) dan de andere, terwijl het laatste ei altijd opmerkelijk lichter (schoner) is. De tussenliggende eieren verschillen minder, maar zijn wel in te delen. Verschillen in eiformaat tussen legsels van eenzelfde wijfje bleken gering. De belangrijkste bronnen voor variatie waren: (a) Individuele verschillen tussen de vrouwtjes. De ene eend produceerde grotere eieren dan de andere. Dit bleek geen verband te houden met het formaat van het wijfje. (b) Verschillen samenhangend met de volgorde waarin de eieren waren gelegd. Het eerste ei was doorgaans kleiner dan het volgende, maar het laatste ei was het allerkleinst. Hierbij speelde ook de legselgrootte een rol. Ook de leeftijd van het wijfje was een factor. Oudere eenden bleken in de loop der jaren steeds kleinere eieren te leggen. De afname in eigrootte samenhangend met de leeftijd was veel groter bij de laatste eieren in een legsel dan bij de eerste. Verschillen in gemiddelde eigrootte tussen jaren waren daarentegen opvallend gering, ondanks dat er gedurende de onderzoeksperiode grote verschillen voorkwamen in de winter- en voorjaarstemperaturen en in de vleeskwaliteit van de twee belangrijkste voedseldieren van de Eidereend.


[close window] [previous abstract] [next abstract]