Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Helberg M., Systad G.H., Birkeland I., Lorentzen N.H. & Bustnes J.O. (2009) Migration patterns of adult and juvenile Lesser Black-backed Gulls Larus fuscus from northern Norway. ARDEA 97 (3): 281-286
Twee ondersoorten van de Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus broeden in het noorden van Noorwegen. Dat zijn de Baltische Mantelmeeuw L. f. fuscus, die de afgelopen decennia sterk in aantal afgenomen is, en de snel uitbreidende L. f. intermedius/graellsii . Om het trekpatroon van de ondersoorten te onderzoeken zijn vanaf het jaar 2000 meeuwen in 12 kolonies langs de kust van Noorwegen gemerkt met kleurringen met een unieke code. De ondersoorten verschilden sterk in de kans om binnen een paar jaren terug gezien te worden. Voor adulte vogels van fuscus was dit 3.5% (n = 172) en voor intermedius/graellsii 45.5% (n = 22). Dit verschil werd toegeschreven aan de dichtheid van waarnemers die waarschijnlijk hoger is langs de trekroute en in het overwinteringsgebied van intermedius/graellsii (oostelijke Middellandse Zeegebied, oost en centraal Afrika) dan van fuscus (Engeland, de kust van de Atlantische Oceaan, het Iberisch schiereiland, Marokko, MauritaniŽ en Senegal). Van de 83 waargenomen vogels die als jong waren geringd, en waarvan daarom niet altijd bekend was tot welke ondersoort ze behoorden, werd 30% langs de oostelijke trekroute waargenomen, en 70% langs westelijke route. De herkomst van de jongen (afkomstig uit pure fuscus of gemengde kolonies) had geen effect op de verdeling, wat er op wijst dat het strikte verschil in trekroutes tussen ondersoorten zich pas op latere leeftijd ontwikkelt.


[close window] [previous abstract] [next abstract]