Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hofer J., Korner-Nievergelt F., Korner-Nievergelt P., Kestenholz M. & Jenni L. (2009) An indication of long-term group formation in Tufted Ducks Aythya fuligula. ARDEA 97 (3): 349-355
Watervogels komen in de winter in grote groepen voor. Bij de meeste soorten bestaan deze groepen voornamelijk uit individuen die elkaar niet kennen. In het onderhavige onderzoek werden vangst–terugvangstgegevens van Kuifeenden Aythya fuligula en Tafeleenden A. ferina uit vier overwinteringsgebieden in Zwitserland gebruikt om te bepalen of in latere winters individuele vogels onafhankelijk van elkaar werden teruggevangen. Kuifeenden die in een voorafgaande winter samen waren gevangen, bleken vaker samen teruggevangen te worden dan op basis van toeval werd verwacht. Deze resultaten zijn een aanwijzing dat groepen Kuifeenden in de winter een sociale structuur kennen die tot dusver nog niet was opgemerkt.


[close window] [previous abstract] [next abstract]