Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Saurola P. (2009) Bad news and good news: population changes of Finnish owls during 19822007. ARDEA 97 (4): 469-482
Om het aantal broedparen van uilen te schatten worden in Finland jaarlijks inventarisaties uitgevoerd op basis van een raster van 1010 km. Over de jaren 19822007 kromp de populatie van de Oehoe Bubo bubo met gemiddeld 2,2% per jaar. Ook de Ransuil Asio otus (4,7%) en Ruigpootuil Aegolius funereus (3,1%) namen in aantal af. De aantallen van de Dwerguil Glaucidium passerinum en Bosuil Strix aluco veranderden niet aantoonbaar. De Oeraluil Strix uralensis was de enige soort die in aantal toenam (+1.0% per jaar). Tot het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw nam de Oehoe toe, maar de aantallen namen daarna met 5% per jaar af. Deze snelle afname wordt toegeschreven aan het op grote schaal sluiten van vuilstortplaatsen, die tot dan voor een belangrijke en voorspelbare bron van voedsel hadden gezorgd. De afname van de Ruigpootuil wordt geweten aan het inkrimpen van het areaal oude bossen. De Dwerguil nam over de periode 19942003 met meer dan 5% per jaar toe, waarna de populatie instortte, gevolgd door een langzaam herstel. Aanvullende informatie over aantallen en verspreiding werd verzameld voor de Sneeuwuil Bubo scandiacus, Sperweruil Surnia ulula, Laplanduil Strix nebulosa en Velduil Asio flammeus, omdat deze soorten van jaar op jaar sterk in aantal fluctueren en daarom moeilijk met een standaard bemonsteringsprogramma zijn te volgen. Geen van deze uilensoorten liet over lange termijn een toe- of afname zien, maar internationale samenwerking is nodig om een betrouwbaar beeld van de aantalsveranderingen van deze nomadische soorten te krijgen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]