Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Kraan C., van Gils J.A., Spaans B., Dekinga A. & Piersma T. (2010) Why Afro-Siberian Red Knots Calidris canutus canutus have stopped staging in the western Dutch Wadden Sea during southward migration. ARDEA 98 (2): 155-160
De Nederlandse Waddenzee wordt tijdens de najaarstrek als opvetgebied gebruikt door de Afro-Siberische ondersoort van de Kanoet Calidris canutus canutus. Deze ondersoort broedt in Taimyr en overwintert in West-Afrika. In het onderhavige onderzoek documenteren we de achteruitgang van de oppervlakte aan geschikt voedselgebied in ons waddengebied op basis van bemonsteringen van de bodemfauna tussen 1996 en 2005. Met behulp van een voedselopnamemodel dat de energieopname van Kanoeten kan voorspellen, hebben we de jaarlijks op elk monsterpunt te behalen opnamesnelheid (mg asvrij drooggewicht per sec) geschat. Uitgaande van een energetische behoefte die niet alleen de onderhoudsenergie, maar ook het opvetten dekt, nam tussen 1996 en 2005 de oppervlakte geschikt foerageergebied met 86% af. Ook nam het percentage Kanoeten van de doortrekkende ondersoort canutus af ten opzichte van de overwinterende ondersoort islandica. Voor de laatste konden we eerder al een door voedsel verklaarde achteruitgang laten zien. Wij concluderen dat de dalende populatie Kanoeten van de ondersoort canutus in West-Afrika direct gekoppeld is aan de dalende voedselkwaliteit van wadplaten in de Nederlandse Waddenzee.


[close window] [previous abstract] [next abstract]