Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Konter A. (2011) Seasonal patterns of aggressiveness in colonial Great Crested Grebes Podiceps cristatus. ARDEA 99 (1): 85-92
Evolutionair gezien wordt kolonievorming bij vogels als een verder ontwikkeld gedragpatroon gezien dan solitair broeden. De Fuut Podiceps cristatus is een territoriale soort, die echter ook kolonies kan vormen. In de onderhavige studie is het gedrag onderzocht bij Futen die in kolonies broeden. Omdat het voor de hand ligt dat agressieve interacties kosten met zich meebrengen, is het agressieve gedrag zowel gedurende de kolonievorming als het daaropvolgende broedproces gevolgd. Vanaf het moment dat Futen een platvorm om te broeden bezetten, eisten deze paren een territorium op door op dit platvorm baltsgedrag te laten zien. Soortgenoten werden vervolgens door agressief gedrag op afstand gehouden. De hoeveelheid agressie in de kolonie nam toe naarmate het aantal paren dat zich had gevestigd, toenam. Het agressieniveau van individuele paren nam echter na het innemen van een territorium sterk af, ondanks het feit dat zich nieuwe paren bleven vestigen en de kolonie zijn maximale grootte nog niet had bereikt. Twee processen hebben mogelijk bijgedragen aan deze afname in agressie. Ten eerste kunnen de vogels gehandeld hebben volgens het principe van ‘dear enemies’, waarbij buren elkaar niet agressief benaderen. Ten tweede kan er gewenning zijn opgetreden aan de vestiging van nieuwe buren. Tijdens de periode dat de eieren werden gelegd, nam de agressie weer toe. Misschien om tijdens deze periode broedparasitisme door soortgenoten te voorkomen. Daarna nam de hoeveelheid agressie weer sterk af. Het bleef in die periode beperkt tot geritualiseerd dreigen. In kolonies met een hoge nestdichtheid werd direct voor en tijdens de periode dat de eieren werden gelegd, meer agressie vastgesteld dan in kolonies met een lage nestdichtheid. Daarna was er geen verschil meer tussen beide kolonietypes. De auteur concludeert dat de vorming van kolonies bij de Fuut niet optreedt omdat ze sociaal zijn. Er is eerder sprake van aanpassing van het gedrag wanneer er kolonievorming optreedt, waarbij de vogels de in de loop van het seizoen fluctuerende agressie zoveel mogelijk binnen de perken trachten te houden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]