Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Groen N.M., Kentie R., de Goeij P., Verheijen B., Hooijmeijer J.C.E.W. & Piersma T. (2012) A modern landscape ecology of Black-tailed Godwits: habitat selection in southwest Friesland, The Netherlands. ARDEA 100 (1): 19-28
Het agrarische landschap in Nederland heeft lange tijd een aanzienlijke ornithologische waarde gehad. De laatste vijftig jaar heeft de intensivering in de landbouw echter een negatief effect gehad op de kwaliteit van het habitat van de weidevogels. In 2009 hebben wij in het zuidwesten van Friesland een kwantitatieve karakterisering gemaakt van het agrarische habitat en het gebruik hiervan door Grutto’s Limosa l. limosa. Hiermee willen we een ijkpunt bieden om veranderingen in het landschap en het gebruik door Grutto’s in de toekomst te kunnen evalueren. Met een ‘Principal Component Analysis’ (PCA) hebben wij het landschap in 43 polders met een oppervlakte van 8.480 ha beschreven op basis van grondwaterstand, vegetatietypologie, het reliëf in het landschap, de aanwezigheid van greppels, het landgebruik en de structuur van de grondsoort. De grootste variatie in het landschap wordt verklaard door kruidenrijkdom, het voorkomen van greppels en de grondwaterstand. Het moderne agrarische landschap in het zuidwesten van Friesland bestaat voor 80% uit een uniform, intensief beheerd agrarisch land met kruidenarme weilanden, zonder greppels en met een lage grondwaterstand. De overige 20% bestaat uit overblijfselen van het vroegere kruidenrijke land met greppels en een hoge grondwaterstand. De Grutto’s prefereerden na aankomst en in de broedtijd deze kruidenrijke, extensief beheerde weilanden. De hoogste dichtheden aan broedende Grutto’s werden gevonden op zavelgronden. Op de zand- en veenbodems waren de dichtheden lager, al lagen de meeste extensief beheerde gronden juist op deze twee bodemsoorten. De beschermingsmaatregelen op intensief beheerd agrarisch land blijken niet succesvol genoeg om de Grutto tegen uitsterven te beschermen. Wij pleiten daarom voor meer en grotere arealen met kruidenrijke, natte weilanden. In tabel 2 geven wij aan hoe een gruttogebied van hoge kwaliteit er wat betreft landschapskenmerken uit zou moeten zien.


[close window] [previous abstract] [next abstract]