Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

García-Navas V. & Sanz J.J. (2012) Yearly and seasonal variation of breeding parameters in a declining multi-brooded passerine, the Tree Sparrow. ARDEA 100 (1): 79-88
In het onderhavige onderzoek werd gedurende vijf jaar in het midden van Spanje de broedbiologie van de Ringmus Passer montanus onderzocht. Deze soort kan een tot drie broedsels per seizoen grootbrengen. Zoals te verwachten is voor een soort met een erg lang broedseizoen nam de legselgrootte toe met de datum van het eerste ei om vervolgens af te nemen. Het interval tussen opeenvolgende broedpogingen was korter voor vrouwtjes die driemaal broedden dan wanneer ze tweemaal een nest maakten. Jongen uit tweede legsels vlogen met een betere lichaamsconditie uit dan jongen uit eerste of derde broedsels. Derde broedsels produceerden minder uitgevlogen jongen dan eerdere broedsels. Het aantal uitgevlogen jongen uit derde broedsels varieerde tussen de jaren veel meer dan die uit de eerste en tweede broedsels. Gedurende het onderzoek bleken de jongen – ongeacht uit welk broedsel ze afkomstig waren – minder groot te worden (afgaande op de lengte van tarsus en vleugel). De onderzochte kolonie bleef door de jaren heen een constant aantal jongen produceren. Dit is in schril contrast met de dalende trend in productie die elders zichtbaar is. De auteurs veronderstellen dat de nabijheid van moerasgebieden – belangrijk als bron van voedsel voor de jongen – essentieel is voor Ringmussen om meerdere broedsels groot te kunnen brengen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]