Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Ryan P.G., Edwards L. & Pichegru L. (2012) African Penguins Spheniscus demersus, bait balls and the Allee effect. ARDEA 100 (1): 89-94
Dit artikel beschrijft het foerageergedrag van Afrikaanse Pingu´ns Spheniscus demersus voor de kust van Zuid-Afrika. Tijdens het onderzoek zocht de soort voedsel in groepen van 25ľ165 vogels, waarbij grote scholen vis ingesloten werden. De pingu´ns verbleven dan lange tijd onder water: op enig moment waren niet meer dan 25ľ33% van de vogels aan het wateroppervlak zichtbaar. Ook sloten de pingu´ns zich aan bij groepen voedselzoekende Kaapse Jan van Genten Morus capensis en Kaapse Aalscholvers Phalacrocorax capensis. De aantallen waren dan wel kleiner en de vogels dreven de visscholen niet op. De populatie van de Afrikaanse Pingu´n neemt snel in omvang af en heeft tegenwoordig de status van een bedreigde soort. Aannemende dat de pingu´ns baat hebben bij groepsgewijs voedsel zoeken, dan zou de populatie te lijden kunnen krijgen van het zogeheten Allee-effect: het (foerageer)succes van individuen neemt af naarmate de populatie kleiner wordt. De dichtheid aan pingu´ns is dan te laag om voldoende grote groepen tijdens het vissen te kunnen vormen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]