Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Ramo C. (1993) Extra-pair copulations of Grey Herons nesting at high densities. ARDEA 81 (2): 115-120
Gedurende twee jaar is het paringsgedrag van de Blauwe Reiger geobserveerd in een kolonie in de Doņana (ZW-Spanje). In totaal zijn 262 pogingen tot copulatie binnen een paar (PCA's) en 39 copulatiepogingen buiten een (bestaand) paar (EPCA's) waargenomen bij 31 (verschillende) broedparen onder observatie. EPCA's vormden 12,9% van alle copulatiepogingen, 84% van de PCA's en 50% van de EPCA's resulteerde in cloacaal contact. Elf mannetjes (35%) en 19 wijfjes (61 %) waren betrokken bij EPCA's. Er was een positieve correlatie tussen de tijd die het wijfje alleen doorbracht op het nest en deel hebben aan EPCA's gedurende de periode dat het wijfje geacht werd vruchtbaar te zijn. EPCA's vonden in de Doņana vaker plaats dan gemeld in de literatuur over andere plaatsen. Dit zou verklaard kunnen worden door meer gelegenheid voor promiscue gedrag bij hoge dichtheden. De hier gepresenteerde gegevens ondersteunen de conclusie dat partner bewaking en frequente copulaties binnen het paar, de instrumenten zijn ter verdediging van het vaderschap in het licht van de spermaconcurrentie hypothese.


[close window] [previous abstract] [next abstract]