Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Raap T., Van Schoote G., van Dieren M., Hedger C., Kuipers H. & Weterings M. (2015) The effect of fire on the habitat use of the Black-eared Miner Manorina melanotis. ARDEA 103 (1): 79-90
Een grootschalige brand in het Zuid-Australisch natuurreservaat ‘Bookmark Biosphere Reserve’ verwoestte in 2006 meer dan één derde van het habitat van de bedreigde Zwartoor-Honingeter Manorina melanotis. Sinds 2008 werd echter geobserveerd dat deze vogelsoort ook foerageert en broedt in habitat dat door het vuur is aangetast. Met dit onderzoek wilden wij achterhalen of de beschikbare voedselbronnen de aanwezigheid van de Zwartoor-Honingeters in verbrand habitat kon verklaren. We hebben onderzocht of er een relatie bestond tussen het foerageer gedrag van de Zwartoor-Honingeter en de aanwezige ongewervelde voedselbronnen zoals spinnen en insecten. Het foerageergedrag van de vogels werd opportunistisch gesampled: de eerste vogel die werd gespot, werd gevolgd tot deze uit het zicht verdwenen was waarna de volgende werd geobserveerd. In de gebieden waar de vogels geobserveerd waren, werden monsters genomen van alle potentiële voedselbronnen. Zwartoor-Honingeters spendeerden significant meer tijd aan foerageren in onverbrand habitat ten opzichte van recent verbrand habitat. Er werden geen verschillen gevonden tussen verbrand en onverbrand habitat in de hoeveelheid ongewervelde dieren die er voorkwamen, noch in de soortenrijkdom (hoeveelheid soorten) of de diversiteit van de ongewervelden. Wel werden er verschillen gevonden in welke soort ongewervelde dieren er aanwezig waren in de habitatten. In onverbrand habitat was er ook meer ‘lerp’ (de suikerachtige cocon van insecten) aanwezig, wat een belangrijke voedselbron voor de vogels is. Uit ons onderzoek komt naar voren dat de Zwartoor- Honing eter flexibeler is dan men voorheen dacht met betrekking tot het gebruik van verbrand habitat. Deze studie bevestigt wel opnieuw dat onverbrand habitat heel belangrijk is voor de Zwartoor-Honingeter.


[close window] [previous abstract] [next abstract]