Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Masoero G., Tamietti A., Boano G. & Caprio E. (2016) Apparent constant adult survival of a Sand Martin Riparia riparia population in relation to climatic variables. ARDEA 104 (3): 253-262
Veel Europese langeafstandstrekkers nemen in aantal af. Die afname wordt vaak in verband gebracht met klimaatverandering. Dit is ook het geval bij de Oeverzwaluw Riparia riparia, waar voorheen langdurige droogtes in de Sahel waren gerelateerd aan een lagere overleving en populatieafname. Langdurige droogtes zijn echter in de laatste 15 jaar minder vaak voorgekomen. Toch neemt de Europese populatie nog steeds verder in aantal af. In dit artikel wordt van een geringde broedpopulatie van de Oeverzwaluw de relatie tussen overleving en klimatologische factoren in de Sahel in 2002¬–2014 onderzocht. De Oeverzwaluwen broedden in zandafgravingen lang de Po in het noorden van Italië. Alleen in het eerste onderzoeksjaar werden er nesten in de rivieroever gevonden. De broedvogelpopulatie fluctueerde sterk (tussen 300 en 900 broedparen). De jaarlijkse overleving van volwassen Oeverzwaluwen varieerde tussen de beide geslachten (mannetjes: 0,379; vrouwtjes: 0,262) en varieerde niet tussen de jaren. Er werd geen correlatie gevonden tussen de overleving en klimatologische factoren in het overwinteringsgebied, zoals de regenval in de Sahel. De onderzoekers concluderen dan ook dat de omstandigheden in het overwinteringsgebied tegenwoordig een kleinere rol in de populatieontwikkeling spelen dan voorheen en dat de oorzaak van de huidige afname van de broedvogelaantallen eerder in het broedgebied moet worden gezocht, zoals verslechtering en verdwijning van geschikt broedhabitat.


[close window] [previous abstract] [next abstract]