Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Boeken M. (2016) Breeding success of Red-billed Tropicbirds Phaethon aethereus on the Caribbean island of Saba. ARDEA 104 (3): 263-271
Het eiland Saba (Caribisch Nederland) is een belangrijke broedplaats voor de Roodsnavelkeerkringvogel Phaethon aethereus mesonauta. In 2000 omvatte de populatie naar schatting 750–1000 broedparen. Dat is ongeveer 35% van de Caribische populatie. In 2011 is begonnen het broedsucces van de soort op dit eiland te monitoren. In het eerste jaar bleek het broedsucces in de relatief gemakkelijk toegankelijke kolonies aan de zuidkant van het eiland nihil te zijn. In 2012 kon met behulp van cameravallen worden aangetoond dat verwilderde katten de oorzaak waren van het mislukken van de broedsels. Ratten prederen waarschijnlijk ook nesten, maar in mindere mate. Mogelijk houden de katten de rattenpopulatie enigszins in toom. Tevens werd in dat jaar wekelijks een moeilijk bereikbare kolonie aan de oostkant van het eiland bezocht. Hoewel predatie ook hier voorkwam, bleek het broedsucces daar aanzienlijk hoger: 65% van de gevonden eieren of jongen vloog uit. Rekening houdend met niet-gevonden en gepredeerde nesten (Mayfield-methode) werd de kans op een uitvliegend jong per nest berekend op 48%, een hogere waarde dan in de twintigste eeuw elders in stabiele kolonies werd gevonden. Voorlopig lijkt de broedpopulatie op Saba toe te nemen. Een conservatieve schatting op basis van de tellingen uit 2012 komt uit op 1300–1500 broedparen. Mogelijk bereikt het aantal broedparen zelfs 1850 vogels. In het licht van de wereldwijde achteruitgang van de soort maakt dit het belang van de Sabaanse broedpopulatie alleen maar groter. Aangezien keerkringvogels tientallen jaren oud kunnen worden en zeer plaatstrouw zijn aan hun nestlocatie, kan een langdurig slecht broedsucces zonder dat te monitoren echter onopgemerkt blijven, met een mogelijk onvoorziene instorting van de populatie in de toekomst. Voortzetting van het monitoren van het broedsucces en de broedvogelstand op het eiland, aangevuld met bestrijding van katten en ratten, lijkt dan ook van groot belang.


[close window] [previous abstract] [next abstract]