Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Miguélez D., García-Tejero S., Hernández Á. & Valladares L.F. (2016) Diet selection of the Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola during its post-nuptial migration stopover in NW Spain. ARDEA 104 (3): 273-282
Kennis van de voedselkeuze van vogels en inzicht in de voedselbeschikbaarheid is van groot belang om de ecologische waarde van doortrekgebieden voor een soort te kunnen inschatten en om effectieve maatregelen te kunnen treffen om habitats te herstellen en vogelsoorten beter te beschermen. De Waterrietzanger Acrocephalus paludicola is een op wereldschaal bedreigde vogelsoort die tijdens de najaarstrek in belangrijke mate gebruikmaakt van wetlands op het Iberisch Schiereiland. Tot nu toe is hier geen onderzoek uitgevoerd naar voedselkeuze en voedselbeschikbaarheid van de soort. In dit artikel wordt een onderzoek gepresenteerd naar de beschikbaarheid van Arthropoda (geleedpotigen, voornamelijk insecten en spinnen) in door Waterrietzangers gebruikte habitats (rietmoerassen, moerassen met russen, graslanden) in de lagune El Villar in het noordwesten van Spanje. Uit het onderzoek blijkt dat Arthropoda talrijker in rus- en grasvegetaties zijn dan in rietlanden. Vergeleken met rietlanden lijken moerassen met russen en graslanden zowel qua uiterlijk als qua samenstelling van de ongewervelde fauna veel op elkaar. Wat aantallen prooien betreft, wordt het voedsel van de Waterrietzanger in het gebied gedomineerd door Araneae (spinnen), Heteroptera (wantsen) en Homoptera (gelijkvleugeligen, zoals cicaden en plantenluizen). Qua biomassa zijn Diptera (vliegen en muggen), met name Tipulidae (langpootmuggen), Odonata (libellen) en Orthoptera (krekels en sprinkhanen) het meest belangrijk, gevolgd door spinnen. De selectie-indexen van de prooisoorten laten zien dat deze soortgroepen worden geprefereerd boven andere groepen, waarschijnlijk omdat de geprefereerde prooien alle groot zijn. De voedselkeuze van de Waterrietzanger in deze wetlands komt veel overeen met dat in het broedgebied en dat in andere doortrekgebieden, met dit verschil dat in El Villar spinnen getalsmatig de belangrijkst prooien zijn.


[close window] [previous abstract] [next abstract]