Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Pérez-Granados C., Bustillo-de la Rosa D., Gómez-Catasús J., Barrero A., Abril-Colón I. & Traba J. (2018) Autonomous recording units as effective tool for monitoring of the rare and patchily distributed Dupont’s Lark Chersophilus duponti. ARDEA 106 (2): 139-146
Monitoringprogramma's zijn in het natuurbeheer nodig om de staat van instandhouding van soorten te beoordelen of de effectiviteit van instandhoudingsinspanningen te kwantificeren. Voor zeldzame soorten geldt dat die vaak slecht zijn bestudeerd vanwege de moeilijkheid om ze te monitoren. In het hier gepresenteerde onderzoek wordt het gebruik van autonome-opnameeenheden (ARUs), in combinatie met geautomatiseerde zangherkenning, geëvalueerd voor het monitoren van de aan wezigheid van de Duponts Leeuwerik Chersophilus duponti, een zeldzame leeuwerikensoort die verspreid voorkomt in kleine stukjes geschikt habitat in Spanje. Van mei tot juni 2017 werden in Centraal-Spanje 49 niet eerder onderzochte, mogelijke broedlocaties van de Duponts Leeuwerik op de aanwezigheid van de soort onderzocht. Op elke locatie werd op twee opeenvolgende nachten een ARU geplaatst die in de ochtendschemering (piekactiviteit van Duponts Leeuweriken) gedurende een uur continu opnames maakte. Daarnaast werden op 22 van de 49 potentiële broedlocaties lijn-transecttellingen uitgevoerd om de betrouwbaarheid van de ARUs te evalueren. Audioanalyses wezen op het bestaan van acht eerder niet-opgemerkte populaties van de Duponts Leeuwerik. De lijn-transecttellingen beves - tigden in alle gevallen de aanwezigheid of afwezigheid van de soort in overeenstemming met de resultaten van de audioanalyses. Voor monitoring met ARUs waren 44 werkdagen minder nodig dan wanneer de monitoring volledig door mensen zou zijn uitgevoerd. Onze resultaten laten zien dat het gebruik van ARUs in combinatie met geautomatiseerde zangherkenning een effectief alternatief kan zijn voor veldbezoeken voor het monitoren van de aanwezigheid van zeldzame vogelsoorten in een groot gebied. We concluderen dat de gecombineerde methodologie van ARUs met verificatie in het veld de meest effectieve methode is voor het monitoren van een groot aantal potentiële broedlocaties van zeldzame soorten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]