Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Van Nieuland S., Baetens J.M., Janssen R. & De Baets B. (2018) Habitat characteristics of possible hunting grounds of the Eurasian Eagle Owl in Limburg, The Netherlands. ARDEA 106 (2): 147-162
Sinds 1997 is de Oehoe Bubo bubo als broedvogel terug in de provincie Limburg. De populatiegrootte stagneert echter. Tegelijkertijd worden extreem hoge concentraties PCBs in karkassen van Oehoes gevonden. Het feit dat de soort aan de top van de voedselketen staat, zou de hoge concentraties toxische stoffen in de karkassen kunnen verklaren. Onderzoek naar de ligging en de frequentie van het gebruik van de jachtgebieden van de uilen zou ons iets kunnen vertellen over de oorsprong van de vervuiling. Daarom werd in 2010–2011 een GPS-trackingstudie uitgevoerd bij zes volwassen Oehoes, afkomstig uit drie aan elkaar grenzende territoria. In dit onderzoek werden, als eerste stap ter identificatie van de mogelijke relevante vervuilingsbronnen, de ligging en karakteristieken van mogelijke jachtgebieden bepaald aan de hand van de verzamelde GPS-data. Allereerst werd de omvang van de dataset gereduceerd door, op basis van vijf relevante bewegingsparameters, datapunten te verwijderen die niet gelinkt konden worden aan jachtactiviteiten. Vervolgens is door middel van een hotspotanalyse de frequentie waarmee bepaalde gebieden bezocht werden bepaald. Uit het onderzoek is gebleken dat de vogels zich het vaakst nabij het nest ophielden. Er waren evenwel nog enkele andere gebieden, verspreid over het onderzoeksgebied en verder van het nest gelegen, die vaak bezocht werden. Deze gebieden zijn waarschijnlijk meer afgelegen jachtgebieden. Deze locaties kunnen helpen om de mogelijke bronnen van vervuiling terug te vinden vermits een belangrijk aandeel van de prooien uit deze gebieden afkomstig is. Het is dus aan te raden om verder onderzoek te baseren op het resultaat van de hotspotanalyse. Tot slot werd het relatieve belang van het landgebruik en enkele landschapselementen bepaald aan de hand van een ecological niche factoranalyse (ENFA). Met de ENFA hopen we inzicht te verkrijgen in de karakteristieken van het landschap die van belang zijn voor Oehoes om er te jagen en wat de mogelijke beperkende factoren zijn voor de soort in de regio. De vogels werden, afgezien van de nestlocatie, het vaakst aangetroffen in bosranden, weilanden en in zones met uitgesproken hoogteverschillen. Deze laatste fungeren waarschijnlijk als observatiepost tijdens de jacht. De omgeving van drukke wegen werd gedurende het onderzoek vermeden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]