Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Sagario M.C. & Cueto V.R. (2021) Importance of Algarrobo trees Prosopis flexuosa for territory establishment of three seed-eating passerine species in the central Monte desert. ARDEA 109 (2): 251-257
Wij onderzochten in de broedseizoenen van 2005–2008 in het centrale deel van de Montewoestijn in Argentinië de habitatselectie van de drie meest voorkomende soorten zaadetende zangvogels (Zwartbandboomgors Microspingus torquatus, Veelkleurige Chacogors Saltatricula multicolor, Roodkraaggors Zonotrichia capensis). De drie soorten hebben in de broedtijd een sterke voorkeur voor de in deze woestijn voorkomende Algarrobo-bomen Prosopis flexuosa. Wij hebben het belang van deze bomen bij de vestiging en verdediging van de broedterritoria nader onderzocht. Er bestaan ecologische verschillen in nestplaatskeuze en foerageergedrag tussen de soorten, maar alle drie kozen Algarrobos uit als zangpost. Ruimtelijke verdeling, hoogte en dikte van de bomen waren kenmerken die bij de selectie van de territoria een rol speelden. De selectiepatronen die we vonden, geven een plausibele verklaring voor de seizoenverschuivingen in het ruimtegebruik van de drie soorten. Zoals in veel droge gebieden zijn ook in de Montewoestijn verspreid aanwezige hoge bomen de hoekstenen van het ecosysteem ter plekke. Het beheer van de Algarrobo-bossen zou zich moeten richten op het stoppen van de huidige degradatie leidend tot het verlies van deze droge bossen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]