Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Nager R.G. & Zandt H.S. (1994) Variation in egg size in Great Tits. ARDEA 82 (2): 315-328
Aangenomen wordt dat de eileg bij veel vogelsoorten begrensd wordt door de energetische mogelijkheden van de moeder. Er mag dan ook verwacht worden dat eigrootte sterk be´nvloed wordt door omgevingsfactoren tijdens de vorming van het ei. Als de omgevingstemperatuur laag is of als er weinig voedsel beschikbaar is, zou een vrouwtje onvoldoende reserves hebben voor zowel de regulatie van haar eigen lichaamstemperatuur als de vorming van een groot ei, en dus kleinere eieren moeten leggen. Deze hypothese werd getoetst door het eivolume te meten van vrijwel alle eerste legsels in twee Koolmeespopulaties tijdens de broedseizoenen van 1989-1992. Daarbij werd ook de omgevingstemperatuur gemeten tijdens de periode waarin de eieren gevormd werden, en, in sommige gevallen ook de voedselrijkdom in de gebieden waar de mezen broedden. Er bleken geen significante verschillen in ei-volume te zijn tussen jaren en ook niet tussen de onderzoeksgebieden. Ei-volume bleek niet duidelijk met het seizoen samen te hangen en ook niet met de leeftijd van de wijfjes (Fig. 2). Er bleek echter wel een duidelijke samenhang te zijn met het lichaamsgewicht van de vrouwtjes, zware vrouwtjes leggen grote eieren (Fig. 1). Als rekening gehouden wordt met het gewicht van het vrouwtje blijkt dat bij lage omgevingstemperaturen kleinere eieren gelegd worden (Fig. 3), en dat de invloed daarvan vroeg in het seizoen zich vooral laat gelden op jonge vrouwtjes. Bij lage voedseldichtheden was er alleen een invloed op het eivolume als ook de temperatuur laag was (Fig. 4). Uit deze resultaten kan worden geconcludeerd dat de waargenomen variatie in eivolume slechts voor een klein deel bepaald wordt door omgevingsfactoren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]