Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Barba E., Garcia D.M., Gil-Delgado J.A. & Lopez G.M. (1994) Moth abundance and breeding success in a Great Tit population where moths are the main nestling food. ARDEA 82 (2): 329-334
De nachtvlinder Peridroma saucia is de belangrijkste prooisoort in het dieet van nestjongen van Koolmezen die in sinaasappelbosjes in oostelijk Spanje broeden. Daarom werd onderzocht in hoeverre de dichtheid en van deze prooisoort bepalend zou kunnen zijn voor het tijdstip van broeden en het voortplantingssucces van de Koolmees. De dichtheden van de nachtvlinder in de drie jaren waarin het onderzoek verricht werd, waren significant verschillend. Een duidelijke piek in het voorkomen van de vlinder kon slechts in een van die seizoenen worden waargenomen en dat was pas laat in het broedseizoen van de Koolmees - pas nadat vrijwel alle jongen waren uitgevlogen - zie figuur 1. Dit doet vermoeden dat het tijdstip van broeden van de Koolmees niet bepaald wordt door de aantalontwikkeling van de vlinder. Niettemin lijkt het broedsucces van de Koolmees wel te verbeteren bij hoge dichtheden van de vlinder. Echter, soms kan vroeg in het seizoen ook een hoog succes worden behaald bij lage vlinder dichtheden. De gegevens wijzen er op dat er vroeg in het seizoen gedurende een korte periode rupsen beschikbaar zijn. Deze rupsen zijn meestal bij het aanbreken van het broedseizoen al weer verdwenen. In vroege jaren lijkt het eerste succes te worden bepaald door de beschikbaarheid van rupsen, daarna zijn het vooral de vlinders die het succes van koolmezen bepalen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]