Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hušek J., Klvaňa P. & Cepák J. (2023) Dynamics of naïve White Storks Ciconia ciconia migrating at the Central European migratory divide during 1947–2018. ARDEA 111 (2): 15-15
Het vermogen van vogels om hun trekgedrag aan te passen kan van belang zijn bij veranderingen in milieuomstandigheden. Verschuivingen in aankomst- en vertrekdata, trekafstand en zelf trekrichting zijn de afgelopen decennia bij een verscheidenheid aan soorten, met name zangvogels, aangetoond. Minder goed begrepen is de variatie in ruimte en tijd van trekgedrag bij populaties die op grens van twee trekstrategieën broeden. Wij onderzochten de najaarstrek van Ooievaars Ciconia ciconia die in Tsjechië op de Centraal-Europese trekscheiding zijn geboren. Wij beschikten over 58 terugmeldingen uit oktober–februari in het eerste levensjaar van vogels die in 1947–2018 waren geringd. Wij hebben gekeken of de vogels in de loop van de onderzochte tijd de trekafstand hebben verkort en of er veranderingen zijn opgetreden in het aandeel vogels dat van elk van de twee trekroutes gebruik maakt. Met behulp van een regressieanalyse laten we zien dat de gemiddelde afstand waarop de vogels in hun eerste winter worden teruggevonden, geleidelijk is afgenomen. Een multinomiale regressieanalyse laat zien dat dit het gevolg is van een groter aandeel vogels dat binnen 500 km van de ringplaats wordt teruggevonden, een groter aandeel dat is teruggevonden op de westelijke trekroute en een kleiner aandeel op de oostelijke route. Bewijs voor het gebruik van Tsjechische Ooievaars van de westelijk trekroute werd voor het eerst in 2003 vastgesteld. De schijnbare toename van het gebruik van de westelijke route is waarschijnlijk het gevolg van immigratie van Ooievaars uit de groeiende westerse populaties. Dit leidt tot verdunning van populaties die de oostelijke trekroute volgen met vogels die de westelijke route gebruiken. Ons onderzoek laat zien dat flexibiliteit in trekstrategie in het gebied van de trekscheiding van dezelfde orde van grootte is zoals die is gevonden bij zangvogels als gevolg van genetische veranderingen in de populatie.


[close window] [previous abstract] [next abstract]