Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Oliveira N., Abreu P., Alonso H., Fagundes A.I., Macq A., Geraldes P.L. & Andrade J. (2023) The effect of environmental conditions on captures, survival and breeding success of a winter-breeding seabird. ARDEA 111 (2): 13-13
Er zijn maar weinig studies die lokale en mondiale effecten van de omgeving hebben onderzocht op de demografie van kleine zeevogelsoorten zoals stormvogeltjes. We analyseerden de ringgegevens (van 2011–2022) om demografische parameters te onderzoeken van een broedpopulatie van Madeirastorm - vogeltjes Hydrobates castro die nestelen op Farilhão Grandein in de Berlengas archipel, Portugal. We gebruikten capture-markrecapture- analyses om de jaarlijkse vangkansen, schijnbare overleving en aantallen te schatten. De effecten van omgevingsvariabelen en vanginspanning op demografische parameters werden vervolgens geëvalueerd. De schatting van de gemiddelde jaarlijkse overleving was laag (0,68 ± 0,02 SE) in vergelijking met andere soorten stormvogeltjes, maar deze schatting nam aanzienlijk toe tot 0,79 ± 0,02 na het verwijderen van eenmalig gevangen individuen (transients). Tijdens de onderzoeksperiode bepaalden we in 10 jaren het broedsucces. In vier jaren (2014–2017) hebben we ook broedpogingen gevolgd met automatische camera’s. Het broedsucces was laag (0,56 ± 0,12 jongen per actief nest), met enkele waargenomen gevallen van predatie door Geelpootmeeuwen Larus michahellis van zowel volwassen vogels als kuikens. De omvang van de populatie Madeirastormvogeltjes werd in 2017 (toen de vanginspanning het grootst was) geschat op 1511,0 ± 266,3 SE individuen. Er zijn geen aanwijzingen dat de populatie de afgelopen 27 jaar een grote afname heeft doorgemaakt en de trend in de afgelopen 11 jaar lijkt eerder op een fluctuatie dan op een duidelijke afname te wijzen. De Noord-Atlantische Oscilatie Index liet een positief effect zien op het aantal gevangen vogels, terwijl er een negatief effect was van maanfase en lokale windomstandigheden. We concluderen dat het vangen met mistnetten een waardevolle methode is voor langdurig demografisch onderzoek van op de grond nestelende zeevogels waarvan de nesten moeilijk toegankelijk zijn, maar waar schattingen van demografische parameters worden beïnvloed door omgevingsfactoren en vanginspanning.


[close window] [previous abstract] [next abstract]