Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Kahlert J., Fox A.D. & Ettrup H. (1996) Nocturnal feeding in moulting Greylag Geese Anser anser- An anti-predator response? ARDEA 84 (1): 15-22
Het gedrag van Grauwe Ganzen werd gevolgd op de belangrijkste ruiplaats van deze soort in Denemarken op het eiland Saltholm (westelijke Oostzee), waar de aantallen ruiers kunnen oplopen tot 9.000 vogels. De ganzen, meest subadulten en niet-broeders, arriveren in mei, ruien in juni en vertrekken weer begin juli. Saltholm bestaat voor een belangrijk deel uit schorren en graslanden. De omgevende wateren zijn ondiep en hierin liggen nog tal van kleinere eilandjes, die ook door de ganzen worden benut. Het eiland is vrij van grondpredatoren en voorzien van een drinkpoel en tal van kleinere brakke watertjes. Het gedrag van de ganzen werd dag en nacht gevolgd. In de weken vr de rui foerageerden de ganzen op ieder uur van de dag. Na het verliezen van de slagpennen, wanneer de ganzen gedurende een aantal weken niet in staat waren te vliegen, werd er nog uitsluitend 's nachts gefoerageerd. Overdag gebruikten de ruiers de kleinere eilandjes als slaapplaatsen. 's Nachts hielden ze zich vooral op in de oeverzone om te foerageren en vertoonden relatief veel 'paniekgedrag'. Bij nadering van een vermeende predator, zoals grote vogels (reigers, grote meeuwen) of helikopters of vlieg22 tuigen, maar vaak ook zonder duidelijke aanleiding, stoven grote aantallen ruiende ganzen te water. Ruiende ganzen bleken extra gevoelig voor de dreiging van predatoren. De auteurs suggereren, dat het relatief kostbare vluchtgedrag zo veel mogelijk wordt vermeden, door nog uitsluitend 's nachts te foerageren tijdens de mi. 's Nachts waren de reigers veel minder actief en was ook het aantal helikoptervluchten minimaal. Alternatieve verklaringen voor het uitsluitend 's nachts foerageren door de miers, zoals een mogelijk betere opbrengst van het nachtelijk grazen, of een verminderd waterverlies 's nachts worden besproken en verworpen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]