Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hobson K.A. (2006) Using stable isotopes to quantitatively track endogenous and exogenous nutrient allocations to eggs of birds that travel to breed. ARDEA 94 (3): 359-369
Het maken van eieren kost veel energie en voedingsstoffen. Om te onderzoeken welke delen van het lichaam de bouwstoffen daarvoor leveren, wordt van oudsher een weinig subtiele manier gevolgd: vrouwtjes worden tijdens de eileg opgeofferd, de bestanddelen van het lichaam worden gewogen, waarna de afname van gewicht – op basis van metingen aan vele dieren – wordt vergeleken met de massa van het legsel. Er kleven nogal wat bezwaren aan deze methode want – afgezien van ethische bedenkingen – zijn er onder meer onzekerheden over de efficiëntie waarmee lichaamsweefsel wordt omgezet in eieren. Vermoedelijk wordt de betekenis van lichaamsweefsel bij de productie van eieren overschat, want bouwstenen kunnen niet alleen uit lichaamsreserves worden betrokken, maar ook uit in het broedgebied opgenomen voedsel. Tegenwoordig is een alternatieve methode in zwang om het aandeel te schatten van lichaamsreserves en additioneel in het broedgebied opgenomen voedsel om de eieren te produceren. Dit kan wanneer de isotoopsamenstelling in het voedsel in het broedgebied afwijkt van voedsel dat opgenomen is in de eraan voorafgaande trekperiode. Een dergelijke verschuiving in voedselsamenstelling komt bijvoorbeeld voor bij vogels die langs de kust of op zee overwinteren en in het binnenland of in zoetwatergebieden broeden. Op grond van eerdere studies met vogels in gevangenschap – zowel planten- als vleeseters – kunnen we schatten in welke verhoudingen stabiele isotopen van koolstof en stikstof uit het voedsel ingebouwd worden in het ei (dooier, eiwit, vet, schaal). Op het moment wordt bij vleeseters onderzocht in welke verhoudingen isotopen vanuit de lichaamsreserves ingebouwd worden in de eieren. Dit onderzoek is een belangrijke stap voorwaarts om op basis van verhoudingen van isotopen te schatten in welke mate lichaamsvoorraden en additioneel opgenomen voedsel in het broedgebied gebruikt worden voor de aanmaak van de eieren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]