Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Schmutz J.A., Hobson K.A. & Morse J.A. (2006) An isotopic assessment of protein from diet and endogenous stores: effects on egg production and incubation behaviour of geese. ARDEA 94 (3): 385-397
Ganzen produceren eieren uit voedingsstoffen die ze lang voor aankomst in het broedgebied hebben opgeslagen (de ‘kapitaal’-strategie) en uit voedingsstoffen die ze opnemen in het broedgebied (de ‘inkomen’-strategie). Er is weinig bekend over het precieze aandeel van beide strategieën. In dit artikel zijn stabiele isotopen gebruikt om rechtstreeks de herkomst van eiwit in eidooiers te bepalen bij Rotganzen Branta bernicla en Keizerganzen Anser canagicus in de Yukon-Kuskokwim Delta, Alaska, Noord-Amerika. Bij deze soorten bleek ongeveer 59%, respectievelijk 45% van het eiwit in de dooiers afkomstig uit voedselplanten in het broedgebied. Binnen legsels van Rotganzen hadden de eerste eieren een iets hoger aandeel eiwitten afkomstig van lichaamsreserves dan latere eieren. Dit patroon was bij Keizerganzen minder duidelijk, mogelijk door ‘vervuiling’ van de geanalyseerde eieren door eieren afkomstig van parasiterende vrouwtjes. In beide soorten lieten de vogels een grote variatie zien in de mate waarin de eieren gemaakt waren uit voedingsstoffen uit lichaamsreserves dan wel uit lokaal opgenomen voedsel. Nader onderzoek is nodig om te begrijpen welke ecologische factoren deze variatie veroorzaken. Keizerganzen in slechte lichaamsconditie spendeerden veel tijd elders om voedsel te zoeken. De analyse van stabiele isotopen liet zien dat ze dan op landplanten foerageerden, terwijl ze de rest van het jaar veel in mariene gebieden verbleven. Ondanks het feit dat Keizerganzen geen pure ‘kapitaal’-broeders blijken te zijn, dekten ze het levensonderhoud tijdens de broedfase bijna volledig met lichaamsreserves die ze tijdens de voorjaarstrek hadden opgeslagen. Verder leverden deze reserves minstens de helft van de voedingsstoffen in de eieren. Deze resultaten onderstrepen het belang van geschikte voorjaarspleisterplaatsen voor ganzen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]