Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hedenström A. (2006) Scaling of migration and the annual cycle of birds. ARDEA 94 (3): 399-408
Trekvogels moeten hun jaarcyclus aanpassen aan de met de seizoenen veranderende omstandigheden in hun leefomgeving. Lichaamsgrootte speelt hierbij een grote rol, want de duur van broeden, rui en trek is nauw gecorreleerd met de grootte van de vogels. De som van deze drie functies neemt toe met de lichaamsgrootte totdat de totale duur – zonder overlap – gelijk is aan een jaar. Wordt een soort zwaarder dan deze kritieke grens dan zijn aanpassingen in het jaarschema nodig. Dit kan door een jaar broeden over te slaan (albatrossen) of door de rui over meer dan één jaar te spreiden (roofvogels). Ook kan de volgorde van de functies veranderd worden. De rui vindt bijvoorbeeld niet direct na het broeden plaats, maar wordt deels uitgesteld tot na de herfsttrek wanneer de vogels in het wintergebied zijn gearriveerd (steltlopers en ganzen). De tijd nodig om te broeden kan bekort worden door tijdens de trek lichaamsreserves aan te leggen, waardoor geen tijd verloren gaat om eieren aan te maken als de vogels in het broedgebied aankomen (ganzen). Er wordt een grafisch model gepresenteerd om te voorspellen wanneer het de moeite loont om tijdens de voorjaarstrek meer lichaamsreserves aan te leggen dan nodig voor het overbruggen van de afstand naar het broedgebied.


[close window] [previous abstract] [next abstract]