Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Rodríguez B., Siverio M., Rodríguez A. & Siverio F. (2007) Density, habitat selection and breeding success of an insular population of Barbary Falcon Falco peregrinus pelegrinoides. ARDEA 95 (2): 213-223
Hoewel de meningen over de soortspecifieke status van de Barbarijsche Slechtvalk onder taxonomen en cladisten nog steeds uiteenlopen, wel of niet een soort, is de biologie van deze aan de Slechtvalk Falco peregrinus verwante soort slecht bekend. Dat staat in schril contrast met de Slechtvalk zelf, die overal ter wereld uitputtend is onderzocht. In deze studie worden dichtheid en habitatkeus op Tenerife bekeken, het grootste van de Canarische eilanden op 100 km voor de kust van NW-Afrika. Deze vulkanische rotsklomp is ruim 2000 km2 groot en herbergde in de middenjaren 2000 – naast 800.000 mensen – 26 paren en enkele ongepaarde territoriale vrouwtjes. De valken nestelden op natuurlijke kliffen, met een gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde buurpaar van ruim 5800 m (lokaal, zoals in het Teno massief, echter slechts 2062 m). De habitatanalyse bracht duidelijke en minder duidelijke zaken aan het licht. De valken hadden een voorkeur voor hoge kliffen met een zuidwestelijke projectie (bescherming tegen weersinvloeden). Daarentegen werden gebieden met menselijke activiteiten juist gemeden als broedplaats, zij het dat ze in die gebieden wel jagend werden waargenomen. Aan de gevonden positieve correlatie met bos moet niet teveel waarde worden toegekend; het is ongetwijfeld een artefact van het kleine oppervlak aan bos op Tenerife. De productiviteit lag met gemiddeld 1.55 jongen per paar aan de lage kant van de spreiding bij Slechtvalken; daarentegen was maar liefst 81% van de paren succesvol. Er werden geen duidelijke verbanden gevonden tussen productiviteit en gemeten habitatvariabelen. Het stabiele klimaat, de aanwezigheid van talrijke goed tegen de zon beschermde nestplekken op de ruige kliffen en de afwezigheid van potentiële predatoren zullen daar mede debet aan zijn. Aangezien nog tal van dergelijke nestplekken onbezet zijn, of door een ongepaard vrouwtje werden geclaimd, is er potentie voor verdere uitbreiding. Conflicten met mensen zijn vooralsnog niet aan de orde. Het vliegen met postduiven is echter een populaire sport op Tenerife, en dat zou op termijn tot vervolging kunnen leiden als de valken vaker postduiven gaan vangen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]