Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

van Dijk R.E., Pilon A.E., Szentirmai I., Székely T. & Komdeur J. (2008) The influence of habitat structure on sexual conflict over care in Penduline Tits Remiz pendulinus. ARDEA 96 (1): 3-11
De verdeling van bronnen, zoals een ruimtelijke of temporele verdeling van voedsel, is dikwijls van invloed op reproductiesystemen. Een dergelijke invloed is vooral relevant voor soorten met een variabel broedsysteem. Wij hebben zo’n soort bestudeerd, de Buidelmees Remiz pendulinus. Deze kleine zangvogel vertoont opeenvolgende polygamie door beide seksen. Bewijs uit eerdere studies suggereert het bestaan van een intens conflict tussen beide seksen over ouderlijke zorg. Ouderlijke zorg wordt slechts door één van beide ouders op zich genomen, hetzij door de man, hetzij door de vrouw, terwijl ongeveer 30–40% van de legsels door beide ouders kan worden verlaten. Wij hebben de structuur van de habitat vastgesteld door de vegetatie die voor het foerageren en de nestbouw van belang wordt geacht te zijn, te scoren binnen de directe omgeving van het nest. Gebruikmakend van vier principale componenten laten we allereerst zien dat habitats met een dichte vegetatie eerder worden bezet dan habitats met een spaarzame vegetatie. Echter, de structuur van de habitat is niet van invloed op het paringssucces, noch op het reproductief succes. Ook kan aan de hand van de habitatstructuur niet voorspeld worden welke van de beide ouders (de man, de vrouw of beide) het legsel zal gaan verlaten. We stellen dan ook dat habitatstructuur geen direct effect heeft op het reproductief succes, noch op de uitkomst van het conflict tussen de seksen in Buidelmezen. De mogelijke invloed van specifieke eigenschappen van een habitat, zoals de beschikbaarheid van voedsel of nest materiaal, zal nog nader onderzocht moeten worden. Echter, op een evolutionaire tijdsschaal zou een algemeen hoge beschikbaarheid van voedsel en nestmateriaal mogelijk een belangrijk effect gehad kunnen hebben: het is niet ondenkbaar dat de evolutie van het voor vogels ongebruikelijke broedsysteem van Buidelmezen er door bevorderd is.


[close window] [previous abstract] [next abstract]