Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

van Noordwijk A.J. & Thomson D.L. (2008) Survival rates of Black-tailed Godwits Limosa limosa breeding in The Netherlands estimated from ring recoveries. ARDEA 96 (1): 47-57
De berichten over de achteruitgang van de Grutto Limosa limosa in Nederland zijn zorgwekkend, omdat een belangrijk deel van de wereldpopulatie in ons land broedt. Een van de stappen in het ophelderen van de oorzaken van deze achteruitgang is om de daarbij betrokken demografische processen nader te bestuderen. Er zijn enkele studies over overleving gebaseerd op terugvangsten en aflezingen uit beperkte studiegebieden en beperkte periodes. De enige studie over de overleving gebaseerd op alle Nederlandse ringgegevens over een langere periode is echter al weer enige decennia oud. De hier gepresenteerde analyses zijn gebaseerd op alle in Nederland geringde Grutto’s uit de periode 1960 tot 2000 die dood zijn teruggemeld. Alhoewel de nauwkeurigheid van de overlevingsgetallen tegen het einde van de studieperiode kleiner wordt door kleinere aantallen geringde individuen en door een afname van de meldingskans (van 9% in 1960 tot 1% in 2000), lijkt er in de laatste jaren van de onderzochte periode een dramatische afname te zijn geweest van de jaarlijkse overleving van volwassen Grutto’s van 77% tot ongeveer 40%. Uit een analyse van de geografische spreiding van de herkomst van de terugmeldingen blijkt een toename van meldingen uit het overwinteringsgebied en een sterke afname van terugmeldingen uit Marokko en Zuid-Spanje.


[close window] [previous abstract] [next abstract]