Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Deerenberg C. & Hafner H. (1999) Fluctuation in population size and colony dynamics in the Purple Heron Ardea purpurea in Mediterranean France. ARDEA 87 (2): 217-226
De broedpopulatie van Purperreigers Ardea purpurea langs de Middellandse-Zeekust van Frankrijk is sinds 1982 afgenomen, met een verdere maar tijdelijke afname in het aantal broedvogels van 1991 tot 1994. Deze populatie vertoont in het algemeen een grote jaarlijkse variatie in aantallen broedvogels. De auteurs onder~ zochten de dynamiek van de broedkolonies om te bepalen welke kolonies het meest bijdroegen aan de jaarlijkse fluctuaties in grootte van de broedpopulatie. Een zeer groot deel van de jaarlijkse variatie (98%) kon verklaard worden uit het aantal aanwezige kolonies en hun gemiddelde grootte. Er konden drie clusters gekenmerkt door verschillen in dynamiek worden onderscheiden: een cluster met grote en stabiele kolonies, een cluster met middelgrote en instabiele kolonies en een restcluster zonder specifieke dynamische kenmerken. Vrijwel alle kolonies vertoonden grote dynamiek zowel in aanwezigheid als in grootte. De cluster van grote, stabiele kolonies was van cruciaal belang voor de totale broedpopulatie. De verwachting dat vogels uitwijken naar kleinere en minder stabiele kolonies warmeer een van de grote kolonies in een bepaald jaar afwezig was is niet bevestigd. De cluster van stabiele kolonies was niet gerelateerd aan een van de andere clusters. Bij een positieve correlatie tussen de clusters was er namelijk de mogelijkheid van een ecologische factor opererend op regionale schaal die alle kolonies en ook de broedpopulaties gelijk zou be´nvloeden. De auteurs poneren de stelling dat een combinatie van lokale factoren, mogelijk het waterniveau in de verschillende rietmoerassen, de grote jaarlijkse schommelingen in koloniegrootte en aanwezigheid bepalen en daarmee de totale broedpopulatie. Het is onduidelijk of de grootte van de gehele populatie (inclusief niet-broedvogels) be´nvloed wordt door de jaarlijkse fluctuaties in lokale broedcondities.


[close window] [previous abstract] [next abstract]