Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Coleman A.E., Coleman J.T., Coleman P.A. & Minton C.T. (2001) A 39 year study on a Mute Swan Cygnus olor population in the English Midlands. ARDEA 89 (1): 123-133
De resultaten van een langetermijn-onderzoek naar de Knobbelzwaan Cygnus olor in een 1440 km2 groot onderzoeksgebied in midden-Engeland worden gepresenteerd. Gedurende de onderzoeksperiode, van 1961 tot 1999, varieerde de populatie van 213 tot 551 vogels, met een jaarlijks aantal broedparen in ieder vOOljaar varierend van 53 tot 162. Gedetailleerde 'levensbeschrijvingen' van 1647 zwanen die als kuiken waren geringd in familiegroepen of in andere concentraties Knobbelzwanen en waarvan ook de sterfdatum bekend was, werden in detail bestudeerd. Van deze zwanen bereikte slechts II% ooit de status van broedvogel en de hoogste sterfte werd gevonden gedurende de eerste twee levensjaren. Ongeveer de helft van deze broedvogels nam slechts een- of tweemaal deel aan een broedseizoen en uiteindelijk zorgde een kleine minderheid van de gevolgde zwanen voor de overgrote meerderheid van de in deze populatie geproduceerde jongen. De meeste broedvogels vormden na twee of drie jaren een paar, maar kwamen pas na drie of vier jaar daadwerkelijk voor het eerst tot broeden. De hoogste leeftijd van een succesvolle broedvogel bij zowel manneljes als vrouwtjes was 18 jaar. WJj:fjes vertoonden een grotere neiging tot trouw aan de broedplaats dan manneljes en verschillende voorbeelden van incestueuze paarbanden werden gevonden, waaruit overigens vruchtbare nakomelingen voortkwamen. Het effect van verandering van partner en/of nestplaats op de broedresultaten wordt in dit stuk eveneens belicht. Het onderzoek illustreert hoe bepaalde parameters die de populatiedynamica bemvloeden, in de loop der tijd kunnen varieren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]